Сектор управління персоналом
Завідувач сектору - Марущак О.М.
Головний спеціаліст - вакансія
Основні функції: забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Державній екологічній інспекції у Миколаївській області; контроль за дотриманням Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних» та інших законодавчих та нормативно - правових актів з питань кадрової роботи та державної служб; отримання  від  претендентів  на посади державних службовців  відповідні документи та подає їх на  розгляд  конкурсної  комісії,  здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору; вносить  керівнику  органу  пропозиції  щодо  проведення  стажування  кадрів  на  посадах  державних службовців,  готує разом з відповідними підрозділами документи для  організації  стажування, здійснює контроль за його проведенням; готує матеріали про призначення на посади та звільнення з  посад  працівників  Державної екологічної інспекції у Миколаївській області; планує   з  урахуванням  індивідуальних  здібностей, професійної  підготовки  та  результативності  роботи  державного службовця,  переміщення його по службі у  цьому  органу; організовує складення Присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, вносить про це записи у трудові книжки; бере  участь  у  розробленні  структури  Інспекції та штатного розпису,  контролює   розроблення   посадових   інструкцій   у   структурних  підрозділах; здійснює організаційне  забезпечення  і  бере  участь у  роботі   атестаційної комісії  та  проведенні  щорічної  оцінки виконання  державними  службовцями  покладених  на  них  завдань і обов'язків ; забезпечує  підготовку,  перепідготовку   та   підвищення  кваліфікації   кадрів,   а   також  разом  з  іншими  структурними підрозділами органу виконавчої влади організує регулярне  навчання  працівників Інспекції; веде  встановлену  звітно-облікову   документацію,готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців; обчислює  стаж  роботи  та  державної  служби,   здійснює  контроль  за  встановленням  надбавок за вислугу років; здійснює контроль за наданням відпусток відповідної  тривалості,   складає   графіки   щорічних відпусток працівників Інспекції; готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Інспекції; видає та веде облік службових посвідчень, складає акти на знищення недійсних службових посвідчень; розглядає матеріали та готує документи для заохочення  та нагородження працівників, веде відповідний облік; здійснює   заходи   для забезпечення трудової дисципліни,  оформляє документи, пов'язані з застосуванням  заходів дисциплінарного впливу; здійснює роботу,  пов'язану  із  заповненням,  обліком  і  зберіганням  трудових  книжок  та особових справ (особових карток) працівників; оформляє  і видає довідки з місця  роботи  працівника,  проводить   оформлення   листків   тимчасової непрацездатності; ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовою інструкцією державного службовця з проставленням ними підписів та дати ознайомлення; здійснює  облік  військовозобов'язаних  і призовників та бронювання   військовозобов'язаних працівників Держекоінспекції у Миколаївській області, забезпечує проведення щорічних звірок з військовими комісаріатами 
тел. 53-58-42

Посилання