ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної екологічної інспекції України 
«28» вересня 2017
року № 652

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
Державну екологічну інспекцію у Миколаївській області

 

 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 
1. Державна екологічна інспекція у Миколаївській області (далі - Інспекція) є територіальним органом Державної екологічної інспекції України (далі – Держекоінспекція) та їй підпорядковується
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації координує діяльність Інспекції та сприяє їй у виконанні покладених на неї завдань.
 Повноваження Інспекції поширюються на територію Миколаївської області, за винятком території та об’єктів, віднесених до зони діяльності Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря.

 

2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, дорученнями Міністра екології та природних ресурсів, його заступників, наказами Держекоінспекції, дорученнями Голови Держекоінспекції, актами обласної державної адміністрації, обласної ради, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

 

 3. Основними завданнями Інспекції є реалізація повноважень Держекоінспекції у межах Миколаївської області, за винятком території та об’єктів, віднесених до зони діяльності Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря.
 
II. ФУНКЦІЇ ІНСПЕКЦІЇ

 

1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції до Держекоінспекції  щодо його вдосконалення.

 

 2. Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства:
1) про екологічну та радіаційну безпеку, зокрема:
щодо виконання вимог висновків державної екологічної експертизи;
у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України під час імпорту, експорту та транзиту товарів і транспортних засобів, у тому числі товарів (предметів) гуманітарної допомоги;
під час здійснення операцій з металобрухтом;
під час провадження видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
під час провадження діяльності на об’єктах, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
 2) про охорону земель, надр, зокрема щодо:
консервації деградованих і малопродуктивних земель;
збереження водно-болотних угідь;
виконання екологічних вимог під час надання у власність і користування, зокрема в оренду, земельних ділянок;
здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;
ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій;
використання та охорони надр;
 3) про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів, зокрема щодо:
виконання державних цільових, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод, відтворення водних ресурсів;
наявності та додержання умов дозволів, установлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, лімітів забору і використання води та скидання забруднюючих речовин;
права державної власності на води;
ведення водокористувачами обліку забору та використання вод, здійснення контролю за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах, а також подання відповідним органам звітів;
дотримання встановленого режиму господарської діяльності у зонах санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах, смугах відведення та берегових смугах водних шляхів, очисних та інших водогосподарських споруд і технічних пристроїв;
здійснення водокористувачами заходів із запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з їх території;
здійснення заходів з економного використання водних ресурсів;
використання води (водних об’єктів) відповідно до цілей та умов їх надання водокористувачам;
здійснення погоджених у встановленому порядку технологічних, лісомеліоративних, гідротехнічних та інших заходів щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених зворотних вод (стічні, шахтні, кар’єрні, дренажні води), баластних та лляльних вод;
проведення робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води;
дотримання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів;
здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії води і ліквідацією її наслідків;
дотримання регламентів скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод з накопичувачів, норм і правил експлуатації технологічних водойм (ставки-охолоджувачі теплових і атомних станцій, рибоводні ставки, ставки-відстійники та інші);
 4) про охорону атмосферного повітря, зокрема щодо:
виконання загальнодержавних, галузевих або регіональних природоохоронних програм;
наявності та додержання умов дозволів на викиди забруднюючих речовин;
забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин;
додержання нормативів у галузі охорони атмосферного повітря;
додержання екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб’єктами господарювання;
порядку провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях;
надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, визначення видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
 5) про охорону, захист, використання та відтворення лісів, зокрема щодо:
законності вирубки, ушкодження дерев і чагарників, знищення або ушкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розплідниках і на плантаціях, а також молодняку природного походження й самосівів на площах, призначених під лісовідновлення;
повноти та законності здійснених заходів щодо відтворення лісів, зокрема цінними та рідкісними породами дерев, породами, притаманними відповідному регіону, та повноти заходів з догляду за лісовими культурами на землях, призначених під відновлення лісу;
раціонального та невиснажливого використання лісових ресурсів;
добування продуктів лісу та використання лісових ресурсів;
здійснення комплексу необхідних заходів захисту для забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, застосування пестицидів і агрохімікатів у лісовому господарстві та лісах;
використання полезахисних лісосмуг, водоохоронних і захисних лісових насаджень;
заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та здійснення лісогосподарських заходів;
експлуатації нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних та інших об’єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів;
збереження корисної для лісу фауни;
 6) про раціональне використання, відтворення і охорону об’єктів тваринного світу, зокрема щодо:
регулювання чисельності диких тварин;
використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, занесених до Червоної книги України;    
утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;
наявності документів, що підтверджують законність набуття диких тварин, у тому числі тих, що занесені до Червоної книги України;
наявності дозвільних документів на утримання та розведення диких тварин;
охорони середовища перебування, шляхів міграції, переселення, акліматизації і схрещування диких тварин;
ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу та знарядь їх добування;
захисту диких тварин від жорстокого поводження;
законності набуття у приватну власність об’єктів тваринного світу;
7) про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;
 8) щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов;
 9) про охорону, утримання і використання зелених насаджень;
 10) про використання, охорону і відтворення об’єктів рослинного світу;
 11) щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;
 12) з питань дотримання положень Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES);
 13) під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання;
 14) про збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі;
 15) про охорону і використання територій та об’єктів природно - заповідного фонду, зокрема щодо:
додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
наявності лімітів і дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду та дотримання їх обсягів, відтворення природних ресурсів на території природно-заповідного фонду;
 16) з питань поводження з відходами, зокрема щодо:
дотримання вимог документів дозвільного характеру на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
складення і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, реєстру місць видалення відходів;
перевезення небезпечних відходів територією України та транскордонних перевезень відходів;
збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів (у тому числі недопущення змішування та захоронення відходів, які можуть бути утилізовані);
ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;
дотримання вимог нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, під час виробництва продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням;
дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;
дотримання вимог екологічної безпеки під час транспортування, зберігання, використання, знешкодження та захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;
своєчасного та повного здійснення заходів із захисту земель від засмічення та забруднення відходами;
 17) у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх для утилізації;
 18) щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій із шкідливими речовинами та сумішами, баластними та лляльними водами;
 19) щодо дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

 

 3. Проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-лабораторного контролю, складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням, здійснює лабораторні вимірювання (випробування).

 

 4. Надає територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписи щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища;
вносить до відповідного органу ліцензування подання про позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності.

 

5. Звертається до суду із позовом щодо обмеження чи зупинення діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин.

 

 6. Розраховує розмір шкоди, збитків і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства з питань, що належать до її компетенції.

 

 7. Вживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, виступає позивачем та відповідачем у судах.

 

 8. Вживає відповідно до закону заходів щодо припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягань корисних копалин з порушенням установленого порядку.

 

 9. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, пов’язаних з її діяльністю.

 

 10. Складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом.

 

 11. Вносить у встановленому порядку Голові Держекоінспекції пропозиції щодо: видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

 

 12. Вносить у встановленому порядку територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вимоги щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

 

13. Бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері.

 

14. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до її компетенції.

 

15. Виконує у межах повноважень функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління.

 

16. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСПЕКЦІЇ

 

1. Інспекція з метою організації своєї діяльності:

 

   1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією;
   2) здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;
   3) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
   4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
   5) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до її компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;
   6) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;
   7) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
   8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
   9) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

 

 2. Інспекція для виконання покладених на неї завдань має право:

 

  1) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками);
   2) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю) з питань, що належать до її компетенції;
   3) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
   4) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити відповідно до законодавства наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
   5) користуватися безоплатно інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
   6) зупиняти транспортні (в тому числі плавучі) засоби та проводити їх огляд та огляд знарядь добування об’єктів рослинного та тваринного світу
(в тому числі риби та інших водних живих ресурсів) у місцях їх добування, зберігання, перероблення та реалізації;
  7) вилучати в установленому порядку в осіб знаряддя добування об’єктів тваринного світу (в тому числі водних живих ресурсів), транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що є знаряддям добування об’єктів тваринного світу (в тому числі риби та інших водних живих ресурсів), незаконно добуті природні ресурси і продукцію, що з них вироблена, а також відповідні документи (ліцензії, дозволи тощо); 
  8) здійснювати відповідно до закону фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, зокрема з літальних апаратів та із застосуванням космічних технологій, як допоміжний засіб для запобігання та розкриття порушень законодавства, здійснення нагляду (контролю) за додержанням якого належить до її повноважень;
 9) здійснювати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, вод лляльних, баластних, зворотних, поверхневих, морських, вимірювання показників складу та властивостей підземних вод у пробах із спостережувальних свердловин на об’єктах, що обстежуються; вимірювання показників складу та властивостей викидів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря та екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного і дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб’єктами господарювання;
 10) проводити перевірку стану організації та здійснення виробничого контролю за дотриманням суб’єктами господарювання нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, за здійсненням інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин із стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок, за дотриманням установлених нормативів гранично - допустимого скидання забруднюючих речовин, за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води об’єктів у контрольних створах і перевірку дотримання правил визначення якості вод;
 11) проводити лабораторний аналіз стану забруднення земель, у тому числі радіоактивний, у зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій;
 12) викликати громадян та посадових осіб органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування для одержання усних та письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції;
 13) здійснювати збирання, обробку та проводити аналіз інформації щодо дотримання вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції;
 14) безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку підприємства, установи та організації під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, охорони земель, надр;
 15) доставляти осіб, які вчинили порушення вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції, до правоохоронних органів, органів Держприкордонслужби або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, якщо особу порушника неможливо встановити на місці вчинення правопорушення;
 16) передавати правоохоронним органам матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

 

 3. Інспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території.

 

4. Інспекція у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства екології та природних ресурсів України, наказів та доручень Держекоінспекції видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

 Акти Інспекції можуть бути скасовані Головою Держекоінспекції повністю чи в окремій частині, в тому числі за дорученням Міністра екології та природних ресурсів України або Міністром екології та природних ресурсів України в разі відмови Голови Держекоінспекції скасувати такий акт.

 

 5. Інспекцію очолює начальник, який має двох заступників, у тому числі одного першого.
Начальник та заступники начальника Інспекції призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держекоінспекції відповідно до законодавства про державну службу.
Начальник Інспекції за посадою є Головним державним інспектором
з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області.

 

6. Начальник Інспекції:
 1) очолює Інспекцію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, представляє інтереси Інспекції у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності,
а також у суді;
 2) організовує та забезпечує виконання Інспекцією Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів міністерства, доручень міністра, його першого заступника та заступників, наказів Держекоінспекції, доручень Голови Держекоінспекції, розпоряджень голови Миколаївської обласної держадміністрації;
 3) вносить Голові Держекоінспекції пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Інспекції і шляхів виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Інспекції;
 4) звітує перед Головою Держекоінспекції про виконання покладених на Інспекцію завдань, пріоритетів та планів роботи;
 5) забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з Миколаївською обласною держадміністрацією та обласною радою;
 6) забезпечує надання Миколаївській обласній держадміністрації інформації, необхідної для здійснення нею державного контролю;
 7) призначає громадських інспекторів з охорони довкілля Миколаївської області і видає їм посвідчення, організовує їх роботу, надає їм методичну та практичну допомогу;
 8) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 9) призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників Інспекції, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);
 10) порушує перед Головою Держекоінспекції питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;
 11) підписує накази;
 12) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
 13) затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції і посадові інструкції працівників;
 14) подає Голові Держекоінспекції на затвердження структуру, штатний розпис і кошторис;
 15) проводить особистий прийом громадян;
 16) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Інспекції;
17) дає у межах повноважень обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками Інспекції доручення;
18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

 7. Начальник Інспекції підзвітний та підконтрольний голові Миколаївської обласної державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій.
8. Перший заступник, заступник начальника Інспекції за посадою є відповідно першим заступником та заступником Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області.

 

Керівники структурних підрозділів Інспекції та їх заступники, які безпосередньо проводять перевірки, обстеження та здійснюють інші контрольно-наглядові заходи, за посадою є старшими державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області, головні спеціалісти, які безпосередньо проводять перевірки, обстеження та здійснюють інші контрольно-наглядові заходи, за посадою є державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області.

 

 9. У Інспекції для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Інспекції.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Інспекції можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються начальником Інспекції.

 

10. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області наділяються відповідно до законодавства правом носіння форми встановленого зразка, правом носіння та зберігання  вогнепальної зброї в порядку, визначеному законодавством.

 

 11. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області за наказом Голови Держекоінспекції можуть здійснювати державний нагляд (контроль) на території, не віднесеній до їх повноважень.

 

12. Інспекція діє на підставі цього Положення.

 

13. Інспекція утримується за рахунок державного бюджету.
Чисельність державних службовців та працівників Інспекції затверджує Голова Держекоінспекції в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держекоінспекції.
Структура Інспекції затверджується Головою Держекоінспекції за погодженням із Міністром екології та природних ресурсів.
Штатний розпис та кошторис Інспекції затверджуються Головою Держекоінспекції.

 

14. Інспекція утворюється, ліквідовується, реорганізовується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра екології та природних ресурсів у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

 

 15. Інспекція є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, емблему, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
 
 Начальник Відділу правового забезпечення                                                                       А.А. Бабій

         

 

          

 

Посилання