Сектор управління персоналом
Завідувач сектору - Марущак О.М.
Головний спеціаліст - Козинець Ірина Юріївна
Основні функції:  

1) організовує роботу щодо розробки структури державного органу;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції начальнику Інспекції з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців, які затверджує начальник Державної екологічної інспекції у Миколаївській області, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

6) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Державній екологічній інспекції у Миколаївській області та вносить відповідні пропозиції начальнику;

7) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

8) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

9) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

10) за дорученням керівника Державної екологічної інспекції у Миколаївській області перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;

11) разом з іншими структурними підрозділами державного органу:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

·          опрацьовує штатний розпис державного органу;

·          спільно з сектором бухгалтерського обліку та фінансів організовує роботу щодо мотивації персоналу Державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

·          забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

·          організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

12) здійснює планування професійного навчання державних службовців Державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

13) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

14) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

15) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

16) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

17) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

18) обчислює стаж роботи та державної служби;

19) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

20) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

21) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

22) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

23) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

24) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

25) формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

26) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

27) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

28) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

29) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

30) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Державної екологічної інспекції у Миколаївській області;

31) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

32) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

33) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

33) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в державному органі, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

35) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

36) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Посилання