Начальник відділу - Кабашна Наталя Анатоліївна

Головні спеціалісти відділу: Пронкевич І.О, Євдокимова С.В., Одєгова Т.П., Бурякова А.Л.

 Основні функції:

1.1 Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині  здійснення  делегованих  їм  повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно  від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства:

            1) про охорону земель, зокрема щодо:

     здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними речовинами, відходами, стічними водами;

     додержання екологічних  нормативів  з  питань використання та охорони земель;

            2) про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів, зокрема щодо:

       наявності та додержання умов дозволів, установлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, лімітів забору і використання  води та скидання забруднюючих речовин;

ведення водокористувачами обліку забору та використання вод, здійснення контролю за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах, а також подання відповідним органам звітів;

     здійснення водокористувачами заходів із запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з їх території;

     дотримання регламентів скидання промислових забруднених стічних  чи  шахтних, кар'єрних, рудникових вод з накопичувачів, норм  і  правил  експлуатації технологічних  водойм (ставки - охолоджувачі теплових і атомних станцій,  рибоводні  ставки, ставки-відстійники та інші);

            3) про охорону атмосферного повітря, зокрема щодо:

     наявності та додержання умов дозволів на викиди  забруднюючих речовин;

     забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин;

     додержання нормативів у галузі охорони атмосферного повітря;

1.2 Надає протоколи інструментально-лабораторних вимірювань до відповідних структурних підрозділів Інспекції.

1.3 Забезпечує виконання обов’язків, встановлених для атестованої вимірювальної лабораторії, у тому числі щодо технічної компетенції та незалежності.

1.4 Організує та виконує заходи для забезпечення єдності вимірювань у відділі.

1.5 Проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-лабораторного контролю, складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням, здійснює лабораторні вимірювання (випробування).

1.6 За дорученням керівництва Інспекції готує до надання територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписи щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

1.7. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, пов’язаних з її діяльністю.

1.8. Звітує Державній екологічній інспекції України та керівництву Державної екологічної інспекції у Миколаївській області щодо підсумків своєї діяльності у встановлені терміни, а у разі потреби, або за їх вимогами – в інші, окремо визначені терміни.

1.9 Здійснює інші функції відповідно до доручень керівництва Інспекції.

тел. 46-01-47

Посилання