ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
1. Особова картка http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/kartka.pdf
http://nads.gov.ua/page/shchodo-dokumentiv-dlya-uchasti-u-konkursi
2. Заява про участь у конкурсі 

 

Конкурсній комісії Державної екологічної інспекції у Миколаївській області
                                                                     
_________________________________________
_________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою: _____________
_________________________________________,
_________________________________________,
                        (номер контактного телефону)
e-mail ___________________@______________
            (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
_____________________________________________________________________________________
з метою ______________________________________________________________________________
                               (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)
_____________________________________________________________________________________.

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):
 
Описание: http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/KP170648_IMG_001.gif/$file/KP170648_IMG_001.gif надсилання листа на зазначену адресу;
 
Описание: http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/KP170648_IMG_001.GIF/$file/KP170648_IMG_001.GIF надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
 
Описание: http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/KP170648_IMG_001.GIF/$file/KP170648_IMG_001.GIF телефонного дзвінка за номером ______________________________________________________;
 
Описание: http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/KP170648_IMG_001.GIF/$file/KP170648_IMG_001.GIF __________________________________________________________________________________.
                                                             (зазначити інший доступний спосіб)*

Додаток: резюме в довільній формі.

___ __________ 20__ р.

_____________
(підпис)

 

 

____________
* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

 
 
 3. Заява про проведення перевірки, передбаченої ЗУ "Про очищення влади"
“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)
 
Начальнику Державної екологічної інспекції
                     у Миколаївській області
                     Бабенку В.А.
_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)
ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”
Я,____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.
Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**
Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***
____ ___________ 20__ р.                                                                              __________      
                                                                      
                                                 (підпис)
__________
*Заява пишеться особою власноручно.
**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.
***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
 
 Бланк заяви для Особи, яка бажає взяти участь у конкурсі (має інвалідність)

 

Конкурсній комісії Державної екологічної інспекції у Миколаївській області
                                                                     
_________________________________________
_________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою: _____________
_________________________________________
_________________________________________
                         (номер контактного телефону)

ЗАЯВА

У зв'язку з присвоєнням мені медико-соціальною експертною комісією
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (група інвалідності)
(довідка МСЕК від ___ ____________ 20__ р. N ________________, копія якої додається), керуючись статтею 2 Конвенції про права інвалідів та статтею 2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", прошу забезпечити мені під час проходження конкурсу на зайняття посади державної служби ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
розумне пристосування у вигляді ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

___ ___________ 20__ р.

__________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 
 
 
 
 
 
 
 

Посилання